จิตแพทย์ คือเป็นแพทย์ผู้ที่รักษาโรคทางจิตตรวจสอบสภาพจิตใจ แก้ไข้กระบวนการทางด้านจริงใจ