Foreign psychologist

นักจิตวิทยา คือ ผู้วิจัย , ศึกษากระบวนทำงานของจิตใจตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ มีหน้าที่วินิจฉัยพร้อมให้การบำบัดรักษาเพื่อให้มนุษย์ผู้นั้นสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างเป็นสุข

หน้าที่ของนักจิตวิทยา

 • วินิจฉัยทางจิตวิทยา ด้วยการใช้เครื่องมือทดสอบอันเป็นมาตรฐาน ผสมผสานไปกับการสังเกตพฤติกรรม , สัมภาษณ์ , วิเคราะห์ และสุดท้าย คือ แปลผลการทดสอบออกมา
 • บำบัดรักษาทางจิตวิทยา เป็นวิธีบำบัดรักษาแบบไม่ต้องใช้ยา โดยมีความแตกต่างจากจิตแพทย์ ซึ่งเขาสามารถบำบัดรักษาด้วยการจ่ายยาได้
 • ศึกษา , ค้นคว้า , วิจัย ทางจิตวิทยาในสาขาต่างๆ
 • ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน ตลอดจนป้องกันโรคทางจิตวิทยา ผ่านรูปแบบการสอน , ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจ รวมทั้งมีความสนใจ ต้องการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์จิตวิทยา เพื่อปรับปรุงตนเองให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น จนกระทั่งรอดพ้นจากภาวะเสี่ยงอันอาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้

คุณสมบัติของนักจิตวิทยา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
 • มีความเมตตาต่อผู้ป่วย
 • มีคุณธรรม , จริยธรรม , อดทนอดกลั้น
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • วิเคราะห์ปัญหาได้ดีตามความเป็นจริง ต้องสามารถเก็บความลับของผู้ป่วยไว้ได้
 • สนใจพฤติกรรมของมนุษย์ , สังคม betflix สล็อต ตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • พยายามไขว่คว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • เป็นคนมีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่างหนักแน่น
 • ตัดสินใจได้อย่างเฉียบคม

อาชีพนักจิตวิทยาในประเทศไทยอาจไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนัก แต่ ณ ปัจจุบันนี้สังคมเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องปัญหาทางจิตใจมากขึ้น และเขาต้องการที่จะหาคนช่วยแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเงินเดือนเฉลี่ยของโรงพยาบาลรัฐทั่วไป 9,000 – 15,000 บาท แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน จะเริ่มต้นที่ 15,000 – 16,000 พร้อมบวกค่าอื่นๆ เข้าไปเงินเดือนก็จะอยู่ที่ 20,000 UP แต่สำหรับ รพ.เอกชนบางแห่ง ได้ 6000-7000 บาท ต่อระยะเวลา 3 ชั่วโมงที่คุยกับคนไข้ แต่คุณอยากทราบไหมว่าเงินเดือนของนักจิตวิทยาในต่างประเทศสูงแค่ไหนกัน

นักอาชีวบำบัด

สำหรับคนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นหูกับชื่ออาชีพนี้กันสักเทาไหร่ แต่สำหรับในต่างประเทศ อาชีพนี้มีความคล้ายคลึง กับนักจิตวิทยาสาขาหนึ่ง โดยมีหน้าที่บำบัดผู้ป่วย ซึ่งมีพัฒนาค่อนข้างช้า จนเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกิจกรรมทั่วไป เช่น ทำงานบ้าน , การประกอบอาชีพ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ คือ ช่วยเขาฟื้นฟูทักษะการใช้ชีวิตประจำวันให้เหมือนคนปกติ โดยค่าตอบแทนอยู่ที่เดือนละ 287,000 บาท

จิตแพทย์

ผู้ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตทุกรูปแบบ ตามแต่ปัญหาคนไข้แต่ล่ะคน ซึ่งช่วยรักษาปัญหาทางจิต รวมทั้งความบกพร่องทางความคิดของคนไข้ ภายใต้วิธีจิตวิทยา ปกติแล้วที่ต่างประเทศจะคิดค่ารักษาเป็นรายชั่วโมง คำนวณแล้วตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 86.03 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,786 บาท คิดเป็นเดือนอย่างคร่าวๆ คือเดือนล่ะ 668,000 บาท