แนะนำศัพท์ทางจิตวิทยาที่ควรรู้

ณ ปัจจุบันนี้ ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตเกิดการพัฒนาก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นที่สนใจของประชาชนในวงกว้าง เพราะความรู้ทางด้านนี้มีความเกี่ยวพันธ์กับการมีสุขภาพดี อีกทั้งยังทำให้เข้าใจปัญหาสังคม รวมทั้งปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย เพราะฉะนั้นแม้แต่ประชาชนคนทั่วไป ก็ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจิตเวชรวมทั้งสุขภาพจิตให้ดีมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ อีกทั้งยังให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้อื่นอย่างเป็นระบบได้อีกด้วย ทำให้เป็นการช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นวันนี้มาทำความเข้าใจกับคำศัพท์ทางจิตวิทยากันก่อนเถอะค่ะ

ศัพท์ทางจิตวิทยาที่ควรรู้

  • Stress ความเครียด คือ อาการซึ่งมาจากปฏิกิริยาทางร่างกายจิตใจรวมทั้งสติปัญญา โดยเป็นสภาวะชั่วคราวของความไม่สมดุล โดยเกิดจากการประเมินของบุคคล ซึ่งมีต่อสิ่งที่เข้ามาพร้อมตีความว่าสิ่งนั้นเป็นภัยคุกคาม เช่น สิ่งแวดล้อมในสังคม , การทำงาน , ปัญหาครอบครัว และอื่นๆเป็นต้น
  • Depression ภาวะซึมเศร้า คือ สภาวะจิตใจมีความผิดปกติ ซึ่งส่งผลทำให้พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มองทุกอย่างในแง่ลบ อาจมีสาเหตุมาจากการสูญเสียสิ่งต่างๆ ที่ตนเองรักไป โดยอารมณ์เหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ ชั่วยามหรือสามารถคงอยู่ได้นาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
  • Suicide การฆ่าตัวตาย – ในแต่ละปี มีผู้ฆ่าตัวตายจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ส่งผลให้การฆ่าตัวตายขึ้นแท่นกลายเป็น 1 ใน 10 สาเหตุของการเสียชีวิต สามารถพบได้ในคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 10 ปี ไปจนถึงผู้สูงอายุก็มี อีกทั้งยังไม่จำกัดทุกระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะ คือ การที่บุคคลทำร้ายตัวเองด้วยวิธีสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ตัวเองเสียชีวิต
  • Lying การโกหก – คือ การที่ผู้พูดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จให้แก่ผู้อื่น โดยจุดประสงค์ของการโกหก ไม่เพียงเพื่อให้ได้รับความสำเร็จเท่านั้น หากแต่ยังโกหกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์บางประการด้วย โดยจากการวิจัยของนักจิตวิทยา พบว่ามนุษย์มีแรงจูงใจมากมาย เช่น รักษาตัวเอง , หลบหลีกการถูกลงโทษ , ไม่อยากเผชิญหน้า รวมทั้งเพื่อทำร้ายผู้อื่นอย่างโหดร้าย
  • Attachment style รูปแบบความผูกพัน – โดยมนุษย์จะมีลักษณะ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึ่งคุณมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีความผูกพันด้วยความรู้สึกอันแตกต่างกัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ การที่เด็กอ่อนมีความสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงดู ในลักษณะที่มีความแตกต่างกัน ทำให้พฤติกรรมของเด็กอ่อนมีรูปแบบแตกต่างกันไปด้วยนั่นเอง
  • Causal attribution styles การอนุมานสาเหตุ – คือ หลักการทางจิตวิทยาประเภทหนึ่งอันน่าสนใจ ซึ่งมนุษย์ใช้ในการแปลงสาเหตุในสถานการณ์ต่างๆ โดยรูปแบบในการอนุมานนี้ มีการพัฒนามาตั้งแต่ที่คนนั้นยังอยู่ในวัยเด็ก โดยหนึ่งในความเป็นมาของรูปแบบในการอนุมานสาเหตุความสำคัญ อันเนื่องมาจากการวิเคราะห์จากบุคคลรอบตัว โดยเฉพาะผู้ใกล้ชิดกับเด็กมากๆอย่างมารดา เนื่องจากเด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่คลุกอยู่กับบุคคลเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้เด็กคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างความจดจำว่า ภายใต้สถานการณ์รูปแบบต่างๆ คนเหล่านั้น มีการอนุมานสาเหตุต่อสถานการณ์หนึ่งๆนั้นในรูปแบบใด

Gender Role บทบาททางเพศ – เพศ คือ การแบ่งแยกลักษณะประเภทหนึ่งซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดเลยทีเดียว ตั้งแต่ที่ทารกออกมาดูโลก สามารถจำแนกออกเป็นเพศหญิงกับเป็นเพศชาย จากการดูจากอวัยวะเพศ หากแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ได้กำหนด ‘บทบาททางเพศ’ ขึ้นมาเป็นหลักการทางสังคม เพื่อให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามความต้องการของสังคมโดยในอดีตได้มีการแบ่งหน้าที่เพศชายและเพศหญิงซึ่งมีความแตกต่างกันมาก โดยยึดในหลักการที่ว่าผู้ชายเป็นเพศแข็งแรง อีกทั้งยังมีพละกำลังมาก ต้องทำหน้าที่คุ้มครองสังคม ส่วนผู้หญิงนั้นเป็นเพศอ่อนแอกว่าผู้ชาย โดยมีความนุ่มนวลละเอียดอ่อน ผู้หญิงจึงทำหน้าที่ในครอบครัว รวมทั้งสั่นสอนอบรมเลี้ยงดูบุตร