เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ที่ สนง. ข้าราชการพลเรือน บัญญัติให้มีนักจิตวิทยาเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ.2506 มาจนกระทั่งปัจจุบัน ทำให้จิตวิทยาคลินิกมีการเจริญเติบโตขึ้นตามกาลเวลา โดยมีอาจารย์สมทรง สุวรรณเลิศ ที่เป็นนักจิตวิทยาคนแรก ท่านได้วางความเป็นไปของศาสตร์จิตวิทยาคลินิก โดยเป็นทั้งแม่แบบ รวมทั้งผู้หล่อหลอมให้วิชานักจิตวิทยาคลินิกพัฒนากลายมาเป็นวิชาชีพอย่างแท้จริง จากสำนึกบวกกับความเคร่งครัดในจรรยาบรรณ คำทำให้ปัจจัยในการดำเนินงานเหล่านี้ถ่ายทอดกันมาจนปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2512 มีการก่อตั้งกลุ่มนักจิตวิทยาคลินิกขึ้นอย่างเป็นทางการ ผ่านการดูแลของ อาจารย์สมทรง สุวรรณเลิศ เป็นประธานที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ได้แก่ การประชุมวิชาการประจำปี ปีล่ะ 7 ครั้ง และดำเนินงานจัดทำวารสารชมรมนักจิตวิทยาคลินิก โดยมีกำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ ฉบับแรกถือกำเนิด เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2513 สำหรับการออกวารสารชมรมนี้ มีจุดมุ่งหมายอันแรงกล้า คือ ต้องการเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาคลินิก , โรคจิตเวช รวมทั้งศาสตร์ใกล้เคียงอื่นๆ นอกจากนี้ยังการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ที่สำคัญในวงการจิตวิทยาคลินิก โดยมีบทความอันอัดแน่นไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ทางจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิตอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน , สังคม , มนุษย์ ลงตีพิมพ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ตลอดจนองค์กรอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ กลายมาเป็นวารสารจิตวิทยาคลินิก มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสารสมาคมฯ ได้แก่…

  • เพิ่มความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้อ่าน ทั้งนักจิตวิทยาเอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป
  • ส่งเสริมพร้อมดูแลคุณภาพงานจิตวิทยาคลินิก รวมทั้งมอบความรู้ทางจิตวิทยา ให้แก่สมาชิกทั้งงานปฏิบัติและวิชาการ
  • เพื่อช่วยกันผลิตผลงานการวิจัยใหม่ๆด้านจิตวิทยาคลินิกให้เท่าทันโลก พร้อมมอบข่าวสารทางสุขภาพจิตให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
  • เผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ทางสุขภาพจิตแก่ประชาชน
  • ขอความร่วมมือกับสมาคมตลอดจนสถาบันอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันคล้ายคลึงกันทั้งในประเทศกับต่างประเทศ
  • ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้น

โดยวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก มีลักษณะทำงาน ตลอดจนมีแนวปฏิบัติ ที่แตกต่างจากวิชาชีพจิตวิทยาสาขาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านตรวจวินิจฉัย และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งความตระหนักในบทบาทวิชาชีพ ในปีเดียวกันนั้นเอง ทางสมาคมฯ จึงได้ประกาศจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาคลินิก รวมทั้งจัดพิมพ์ผลงาน เผยแพร่ให้แก่สมาชิกสมาคม ในปี พ.ศ. 2526 ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สมาคมนักจิตวิทยาคลินิก ได้ดำเนินบทบาทหน้าที่ พร้อมจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยกองสุขภาพจิตกรมการแพทย์ของประเทศไทยในขณะนั้น จนกระทั่งมีการปรับปรุงผลงานหลายครั้งหลายสมัย ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นหลักประกันคุณภาพ ในการให้บริการของนักจิตวิทยาคลินิก

One Reply to “ทำความรู้จักสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย”

  1. จิตวิทยา ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะ บางคนไม่กล้าที่จะรักษา เว็บบาคาร่า ผมบอกเลยไปเถอะคุณหมอเขาเจอไรมาเยอะ เขามีวิธีหาทางออกให้เราได้อย่างแน่นอน ถ้าไม่รักษาเราก็อาจมีจิตใจที่ไม่ปกติเอาได้นะ

Comments are closed.