Foreign psychologist

‘สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน APA’ คือ องค์กรทางจิตวิทยาขนาดใหญ่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิก 117,500 คนรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ , นักการแพทย์ , ที่ปรึกษา , นักศึกษา APA มีงบประมาณประจำปีประมาณ 115 ล้านเหรียญ มี 54 หน่วยงานของกลุ่มผลประโยชน์อันแตกต่างกัน

APA มีหน่วยงานออกแถลงการณ์นโยบายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อันมีความสำคัญทางสังคมรวมถึงการทำแท้งสิทธิมนุษยชน, ความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุมขัง , ค้ามนุษย์ , สิทธิในการป่วยเป็นโรคจิต , การทดสอบ IQ , ความพยายามปรับเปลี่ยนทิศทางเพศรวมทั้งความเท่าเทียมทางเพศ APA ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1892 ณ Clark University โดยคนกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 30 คน ต่อมาในปี1916 มีสมาชิกเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นกว่า 300 คน ประธานคนแรกคือ G. Stanley Hall ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 APA เข้ารวมเข้ากับองค์กรทางจิตวิทยาอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดโครงสร้างใหม่ๆตามมามากมาย

คณะกำกับดูแลกิจการ

APA เป็นบริษัท ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากเขตโคลัมเบีย โดยข้อบังคับของ APA อธิบายส่วนประกอบของโครงสร้างที่ใช้เป็นระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดกระบวนการทางประชาธิปไตย สำหรับหน่วยงานในองค์กรประกอบด้วย

  • ประธาน APA ต้องได้รับเลือกโดยสมาชิก ประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการบริษัท ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานต้องทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว
  • คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจำต้องประกอบด้วยสมาชิก 6 คนใหญ่ ประธานมาจากการเลือกตั้ง , เหรัญญิก , เลขานุการ , ผู้บันทึกผลดำเนินงาน , CEO และประธานสมาคมจิตวิทยาอเมริกันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของสมาคมพร้อมนำเสนองบประมาณประจำปีสำหรับอนุมัติจากสภา
  • สภาผู้แทนราษฎร APA สภามีอำนาจเพียงอย่างเดียวในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจเกี่ยวกับรายได้ต่อปีของ APA ประมาณ 60 ล้านเหรียญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากสมาคมจิตวิทยาแห่งรัฐ / จังหวัด / เขตปกครอง APA และคณะกรรมการ APA

โครงสร้างของคณะกรรมการ APA

คณะกรรมการ และสมาชิก มีหน้าที่บริหารดำเนินงานของ APA บนพื้นฐานที่ขอความร่วมมือ จากอาสาสมัครเป็นจำนวนมาก พวกเขาดำเนินงานหลากหลายตามจุดประสงค์ของพวกเขา บางคนมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบโครงการสำคัญ ๆ เช่น Directorates ,วารสารและกิจการต่างประเทศ

โครงการกำกับดูแลที่ดี

โครงการธรรมาภิบาล ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคม 2011 โดยมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ “ปฏิบัติตามกระบวนการและโครงสร้างบริหารของ APA เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น” สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็แนะนำให้เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลและสร้างแผนการดำเนินงาน อันมีประสิทธิภาพ

องค์กรในเครือ ได้แก่

สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (APAPO) กับ Education Advocacy Trust ซึ่งดำเนินงานโดยอิสระในฐานะส่วนหนึ่งของ APAPO เป็นหน่วยงาน 501 แยกออกจาก APA พวกเขามีส่วนร่วมสนับสนุนในนามของผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาและผู้บริโภคด้านดูแลสุขภาพและศึกษาด้านจิตวิทยาตามลำดับ
สนับสนุนโดย fifa55

One Reply to “ทำความรู้จักสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน APA”

  1. ไม่เคยรู้เรื่อง จิตวิทยาอเมริกัน ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเลย บาคาร่า อ่านแล้วจะเน้นในเรื่อง ผู้ป่วยโรคจิต ค้ามนุษย์ นับว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจอย่าง ต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยแท้จริง ทุกวันนี้บ้านเราก็มีผู้ป่วยที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนเยอะพอสมควร

Comments are closed.