ถ้าอยากเรียนจิตวิทยา ต้องเรียนสายอะไร ?

สำหรับผู้ต้อง ‘การศึกษาทางด้านจิตวิทยา’ คงกำลังเกิดคำถามว่า แบ่งออกเป็นกี่แขนง , เรียนที่ไหนและเรียนอย่างไร และเมื่อเรียนจบแล้ว สามารถประกอบอาชีพอันใดได้บ้าง วันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลความรู้มาให้คุณผู้อ่านที่สนใจได้เข้ามาศึกษากันค่ะ

psychology

จิตวิทยาคืออะไร ?

การศึกษาทางด้านจิตวิทยา เป็นการศึกษาที่มีความเกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจ , ความคิด ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นแล้วการศึกษาจิตวิทยาจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ ทำให้นำความรู้เข้ามาประยุกต์กับกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมนุษย์ นอกจากนี้การเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยทางด้านจิตวิทยาสามารถเรียนจบระดับสายสามัญสาขาวิชาใดก็ได้

การเรียนและการทำงาน จิตวิทยาแบ่งออกเป็นกี่สาขา?

  • จิตวิทยาทั่วไป – ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
  • จิตวิทยาการศึกษา – ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเรียน – การสอนรวมทั้งวิธีผลักดันประสิทธิภาพของผู้เรียน ด้วยการนำหลักทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้
  • จิตวิทยาคลินิก – นำหลักวิเคราะห์ทางจิตวิทยา ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรครวมทั้งรักษาปัญหาทางจิต โดยจะมุ่งเน้นในการค้นหาสาเหตุ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แปลกไป หรือ ความผิดปกติทางจิตใจ ว่ามีสาเหตุที่มาจากอันใดกันแน่
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศึกษาการนำหลักทางจิตวิทยากับการทำงานมาผสมผสานกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยการนำความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในทุกกระบวนการ เริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคคล , พัฒนาพนักงาน , การบริหาร , ทำการวิจัยตลาด เป็นต้น
  • จิตวิทยาพัฒนาการ ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในทุกระดับ นับตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต โดยมีกระบวนการอย่างเป็นลำดับขั้น มุ่งเน้นการยกระดับเสริมสร้างพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย , สติปัญญา , จิตใจ , อารมณ์ รวมทั้งสังคม เพื่อส่งเสริมชีวิตของมนุษย์ให้เป็นไปตามพัฒนาการ หากแต่ในส่วนนี้จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ซึ่งสาขานี้เจาะลึกศึกษาเฉพาะช่วงวัยได้อีก เช่น จิตวิทยาเด็ก , จิตวิทยาวัยรุ่น เป็นต้น
  • จิตวิทยาสังคม – ศึกษาพฤติกรรมทางด้านสังคมของมนุษย์ เช่น การรับรู้ต่อสิ่งเร้า , การตอบสนองระหว่างบุคคล เป็นต้น
  • จิตวิทยาการทดลอง – ศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ ด้วยการใช้วิธีทดลอง โดยมีจุดประสงค์ในการทำความเข้าใจถึงสาเหตุรวมทั้งรู้จักผลที่ตามมาของพฤติกรรมมากขึ้น เช่น การทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของมนุษย์ , การอบรมเลี้ยงดู เป็นต้น
  • จิตวิทยาชุมชน – แรกเริ่มเดิมที่สาขาจิตวิทยานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสาขาจิตวิทยาคลินิก หากแต่ต่อมาได้มีการแยกสาขาเพื่อศึกษาในเรื่องของการป้องกัน ให้มีความละเอียดลออมากยิ่งขึ้น สำหรับสาขานี้เป็นดังจุดกึ่งกลางอันเป็นตัวแบ่งระหว่างจิตวิทยาคลินิก , จิตวิทยาอุตสาหกรรม รวมทั้งจิตวิทยาสังคม
  • จิตวิทยาการปรึกษา – ศึกษาจิตวิทยาอันเป็นกระบวนการ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจ มีความทุกข์ใจต่างๆ ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือปัญหาของตนได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมองเห็นถึงแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยนักจิตวิทยาสายนี้เพียงช่วยให้เขาค้นหาให้เจอเท่านั้น
  • จิตวิทยาการแนะแนว มีความคล้ายคลึง กับ จิตวิทยาการปรึกษาอยู่บ้าง หากแต่ความต่าง คือ จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในประโยชน์ทางด้านแนะแนวการศึกษา เช่น ร่วมกันพูดคุยกับนักเรียน ที่กำลังหาทางเรียนต่อ , ทำความความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น รวมทั้งค้นหาวิธีการตลอดจนเทคนิคต่างๆ ซึ่งมาทำให้งานแนะแนวมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

อยากเรียนจิตวิทยา ในประเทศไทยนั้นมีมากมาย

สำหรับในประเทศไทยของเรานั้น มีมหาวิทยาลัยมากมาย ที่เปิดสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาหลากหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นจากทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งบางมหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นคณะจิตวิทยาขึ้นมาอย่างเห็นเด่นชัด หากแต่สำหรับบางมหาวิทยาลัยก็มีแอบซ่อนตัวอยู่ตามคณะต่างๆ เช่น คณะศิลปศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ , สังคมศาสตร์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจมหาวิทยาลัยไหนก็ให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆ นอกจากนี้สำหรับบุคคลทั่วไปยังสามารถศึกษาจิตวิทยาแบบง่ายๆ ได้ด้วยตัวเองจากหนังสือจิตวิทยาหลายเล่มจำนวนมาก ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป