Professor Dr. Mom Luang Tui Chum

‘จิตวิทยา’ คือ ศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นในโลกตะวันตก เริ่มต้นจากยุโรปแล้วค่อยมีการพัฒนา วิวัฒนาการอย่างกว้างขวางในประเทศอเมริกา โดยเริ่มความเป็นไปเมื่อ 2,000 มาแล้ว

จากแนวคิดอันควบรวมเข้ากับการแสวงหาคำตอบ ในแนวปรัชญาของนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ อันมีความผูกพันธ์อย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ ‘จิตใจ’ อันเป็นที่มาของ คําว่า Psyche + logos กลายมาเป็นการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19  ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาได้พัฒนากลายมาเป็น การศึกษาของวิทยาศาสตร์ ศึกษาเพื่ออธิบาย , ทำนาย ปรังปรุง แก้ไข ตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีความแตกต่างจากแนวคิดปรัชญา ในสมัยโบราณ ซึ่งมีการเสาะหาพร้อมให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อค้นหาคำตอบ

จิตวิทยาตะวันตกได้เกิดการพัฒนาการกลายเป็นศาสตร์และวิชาชีพ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในกิจรรมทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ทั้งขั้นตอนดำเนินชีวิต , การศึกษา , ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม , การเมืองการปกครอง ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสังคมในรูปแบบอันหลากหลาย วิชาจิตวิทยา ได้มีการบันทึกและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ทำให้มนุษย์ในยุคต่อๆ มาเข้าถึง พร้อมตระหนักถึงคุณค่าการใช้ประโยชน์จากวิชาได้อย่างต่อเนื่อง

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ก่อตั้งวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2504 นายกสมาคมคนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ท่านคืออาจารย์จิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้น ท่านดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2504-2506 ต่อมาศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร แพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยาและจิตวิทยา ได้รับไม้ต่อเป็นนายกสมาคมฯคนที่ 2 มาเป็นระยะเวลายาวนานเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2507 –  2531 ดำเนินมาถึงรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา โดยในช่วงนี้ ทางสมาคมจำเป็นต้องมีการดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมใหม่ เพราะตาม ระเบียบในขณะนั้นกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลอยู่ หากแต่สถานภาพของสมาคมได้สิ้นสุดลงไปแล้ว จึงทำให้นายกสมาคมคนที่ 3 ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อสร้างสมาคมที่ถูกต้อง ขั้นตอนจัดตั้งสมาคมสำเร็จเรียบร้อย ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2536 จึงค่อยลงมือจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนที่ 4 โดย คือ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ท่านดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 – 2558 เป็นเวลานานถึง 22 ปี จนกระทั่งได้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาในช่วง 8 ปีให้หลัง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย บริหารงานอย่างต่อเนื่องกันด้วยดีมาตลอด โดยทางสมาคมได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำวารสารสมาคม ฯ เผยแพร่ไปยังประชาชน คือ

  • เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้อ่าน
  • ส่งเสริมดูแลคุณภาพงานจิตวิทยาคลินิกและจิตวิทยา
  • ร่วมมือร่วมใจกันผลิตผลงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาคลินิก พร้อมดูแลสุขภาพจิตให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
  • เผยแพร่ความรู้จิตวิทยาคลินิกอันดีงามแก่ประชาชน
  • ร่วมมือกับสมาคมและสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ