ทำความเข้าใจกับคำว่า "จิตวิทยา" กันให้มากขึ้นกว่าเดิม

แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคำว่า จิตวิทยา กันมาบ้างแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงคำๆนี้อย่างเจาะลึกสักเท่าไหร่ รู้เพียงแต่ว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์เท่านั้น เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับจิตวิทยาให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ จิตวิทยาในภาษาอังกฤษเรียกว่า Psychology เป็นศาสตร์หนึ่งที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจอันเบื้องลึก ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการของจิตและความคิด รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ จากการใช้ศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การรับรู้ , อารมณ์ , บุคลิกภาพ , พฤติกรรม , รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ ของศาสตร์สาขาจิตวิทยาเข้ากับกิจกรรมในชีวิตประจำวันอีกด้วย  ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในครอบครัว , การศึกษา, การจ้างงาน เป็นต้น อีกทั้งยังใช้ความรู้แขนงนี้สำหรับการรักษาสุขภาพจิตใจอีกด้วย นักจิตวิทยา เป็นผู้มีความพยายามเป็นอย่างมากในการที่จะศึกษาหาความรู้ เพื่อทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมอันเกิดขึ้นจากตัวบุคคลรวมทั้งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งหน้าที่ของนักจิตวิทยาก็ยังทำการศึกษาการทำงานของระบบประสาทอันมีผลต่อการควบคุมและแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์อีกด้วย

คุณสมบัติที่นักจิตวิทยาพึงมี

 • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ หรือคณะมนุษยศาสตร์ สาขาการศึกษาจิตวิทยา
 • มีจิตใจเมตตา อารี มีใจรักต่อการทำงาน
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทนเป็นเลิศ ใจเย็น
 • มีสุขภาพร่างกายครบถ้วนแข็งแรง มีความร่าเริงแจ่มใส สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • วิเคราะห์แก้ปัญหาได้ดี โดยปราศจากความลำเอียง มีจรรยาบรรณในการเก็บความลับของผู้ป่วย หรือเก็บความลับของผู้ป่วยตามที่ตกลงกันไว้
 • สนใจในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ , สังคม , สิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว รู้จักหาความรู้ใหม่ๆ หรืออัพเดทความรู้อยู่เสมอ
 • สามารถตัดสินใจการใดๆ ได้อย่างรอบคอบ สุขุม คิดอย่างถี่ถ้วน ควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม

จิตวิทยาแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 • Educational Psychology เป็นสาขาทางด้านการศึกษา ที่คิดค้นทฤษฏีจิตวิทยาใหม่ๆขึ้นมา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านจิตวิทยา
 • Developmental Psychology ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในเรื่องจิตใจอย่างเจาะลึก เพื่อใช้ข้อมูลเก็บมา ประกอบในการรักษา , บำบัด , ให้คำปรึกษากับผู้ป่วย
 • Social Psychology เน้นศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม ในเรื่องของการตอบสนอง การรับรู้ระหว่างบุคคล อีกทั้งศึกษาอิทธิพลของบุคคลหนึ่งที่มีต่อผู้อื่นด้วย
 • Counseling Psychology ช่วยให้คนที่มีปัญหาทางจิตมีความเข้าใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ทำให้เขารู้จักเลือกและสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดี พูดง่ายๆคือทำให้เขาได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข
 • Industrial Psychology  ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
 • Clinical Psychology ใช้ความรู้ทางจิตวิทยามาหาต้นตอ สาเหตุปัญหาสุขภาพจิตของคนไข้ ซึ่งไม่เหมือนกัน พร้อมทำการบำบัดรักษาผู้ป่วย