OUR SERVICES

ภาษาทางจิตวิทยา

จิตวิทยาเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้และต้องให้ความสำคัญ ได้มาการบัญญัติศัพท์เพื่อให้ใช้ได้ในการศึกษาเหมือนกับศาสตร์อื่นๆ คำศัพท์บางส่วนประกอบด้วยคำศัพท์ที่คนทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์บางคำก็เป็นคำศัพท์ทางวิชาการที่คุ้นเคย ถึงแม้ศัพท์ (more…)

View More

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

หลักการก็เหมือนกับวิทยศาสตร์ทั่วไป วิธีการทางจิตวิทยาหลัก มี 2 องค์ประกอบ ขั้นการสังเกตองค์ประกอบหรือตัวแปรที่สำคัญ ๆอย่างมีระบบ และขั้นการรวบรวมและตีความข้อมูลที่ได้มา คือ ความพยายามที่จะกำจัดอิทธิพลของอคติหรือความลำเอียงของผู้สังเกต (more…)

View More

วิธีการทดลอง

ผู้สังเกตจะถูกเรียกว่าผู้ทดลองที่จะสร้างสภาวะหรือตัวแปรขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลกระทบต่อ ตัวแปรอื่น ๆ อาจเป็นการเปรียบเทียบตัวแปรระหว่างกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มหรือมากกว่านั้น แล้วรายงานผลการทดลอง หรือผลจากการรวบรวมและตีความ (more…)

View More

How to find a relationship

วิธีการหาความสัมพันธ์

Psychometric techniques

วิธีวัดทางจิตวิทยา ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาและแบบสอบถาม เพื่อวัด ความแตกต่างของลักษณะต่างๆของบุคคล หรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยทั่วไปแบบทดสอบที่ใช้ใน งานวิจัยด้านหาความสัมพันธ์สามารถทดสอบตัวแปรอิสระได้เป็นรายๆไป ดังนั้น วิธีวัดทางจิตวิทยานี้จึงแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ด้วยผลที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือแบบสอบถามนั่นเอง

Naturalistic Observation

การสังเกตในเรื่องของสภาพธรรมชาติ ซึ่งจะให้ในเรื่องของสภาพความเป็นจริงได้มากว่า ข้อเท็จจริงที่มากว่า เพราะว่าเป็นการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวติจริงของผู้ป่าย ผุ้ที่ถูกสักเกตจะต้องไม่รู้ว่าตัวเองโดนสังเกตอยู่ เพราะจะได้รู้ถึงฟฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้เวลาในการสังเกตนาน ถึงนานที่สุด

Clinical Method of Observation

การสังเกตด้วยวิธีการทางคลีนิคเป็นการศึกษาประวัติรายบุคคล (กรณีศึกษา) ซึ่งจะช่วยให้นักจิตวิทยาเข้าใจประวัติความเป็นมา พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู รวมไปถึงพื้นฐานของการ เกิดพฤติกรรม เพื่อใช้ประกอบการบำบัดรักษาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีการสังเกตดังกล่าวอาจเกิดผิดพลาดด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ผู้ศึกษาจึงต้องมีการวางแผนและได้รับการฝึกฝนอย่างดี โดยเฉพาะการสังเกตวิธีทางคลีนิค ที่ไม่สามารถกระทำซ้ำได้

View More

FROM OUR BLOG

จากบล็อกของเรา

ทำความรู้จักสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน APA

‘สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน APA’ คือ องค์กรทางจิตวิทยาขนาดใหญ่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิก 117,500 คนรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ , นักการแพทย์ , ที่ปรึกษา , นักศึกษา APA มีงบประมาณประจำปีประมาณ 115 ล้านเหรียญ มี 54 หน่วยงานของกลุ่มผลประโยชน์อันแตกต่างกัน...

ทำความรู้จักสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย

เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ที่ สนง. ข้าราชการพลเรือน บัญญัติให้มีนักจิตวิทยาเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี พ.ศ.2506 มาจนกระทั่งปัจจุบัน ทำให้จิตวิทยาคลินิกมีการเจริญเติบโตขึ้นตามกาลเวลา โดยมีอาจารย์สมทรง สุวรรณเลิศ ที่เป็นนักจิตวิทยาคนแรก ท่านได้วางความเป็นไปของศาสตร์จิตวิทยาคลินิก โดยเป็นทั้งแม่แบบ รวมทั้งผู้หล่อหลอมให้วิชานักจิตวิทยาคลินิกพัฒนากลายมาเป็นวิชาชีพอย่างแท้จริง จากสำนึกบวกกับความเคร่งครัดในจรรยาบรรณ คำทำให้ปัจจัยในการดำเนินงานเหล่านี้ถ่ายทอดกันมาจนปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2512 มีการก่อตั้งกลุ่มนักจิตวิทยาคลินิกขึ้นอย่างเป็นทางการ ผ่านการดูแลของ อาจารย์สมทรง...

ตามรอยประวัติสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

‘จิตวิทยา’ คือ ศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นในโลกตะวันตก เริ่มต้นจากยุโรปแล้วค่อยมีการพัฒนา วิวัฒนาการอย่างกว้างขวางในประเทศอเมริกา โดยเริ่มความเป็นไปเมื่อ 2,000 มาแล้ว จากแนวคิดอันควบรวมเข้ากับการแสวงหาคำตอบ ในแนวปรัชญาของนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ อันมีความผูกพันธ์อย่างลึกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ ‘จิตใจ’ อันเป็นที่มาของ คําว่า Psyche + logos กลายมาเป็นการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19...

Browse more