OUR SERVICES

ภาษาทางจิตวิทยา

จิตวิทยาเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้และต้องให้ความสำคัญ ได้มาการบัญญัติศัพท์เพื่อให้ใช้ได้ในการศึกษาเหมือนกับศาสตร์อื่นๆ คำศัพท์บางส่วนประกอบด้วยคำศัพท์ที่คนทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์บางคำก็เป็นคำศัพท์ทางวิชาการที่คุ้นเคย ถึงแม้ศัพท์ (more…)

View More

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

หลักการก็เหมือนกับวิทยศาสตร์ทั่วไป วิธีการทางจิตวิทยาหลัก มี 2 องค์ประกอบ ขั้นการสังเกตองค์ประกอบหรือตัวแปรที่สำคัญ ๆอย่างมีระบบ และขั้นการรวบรวมและตีความข้อมูลที่ได้มา คือ ความพยายามที่จะกำจัดอิทธิพลของอคติหรือความลำเอียงของผู้สังเกต (more…)

View More

วิธีการทดลอง

ผู้สังเกตจะถูกเรียกว่าผู้ทดลองที่จะสร้างสภาวะหรือตัวแปรขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลกระทบต่อ ตัวแปรอื่น ๆ อาจเป็นการเปรียบเทียบตัวแปรระหว่างกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มหรือมากกว่านั้น แล้วรายงานผลการทดลอง หรือผลจากการรวบรวมและตีความ (more…)

View More

How to find a relationship

วิธีการหาความสัมพันธ์

Psychometric techniques

วิธีวัดทางจิตวิทยา ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาและแบบสอบถาม เพื่อวัด ความแตกต่างของลักษณะต่างๆของบุคคล หรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยทั่วไปแบบทดสอบที่ใช้ใน งานวิจัยด้านหาความสัมพันธ์สามารถทดสอบตัวแปรอิสระได้เป็นรายๆไป ดังนั้น วิธีวัดทางจิตวิทยานี้จึงแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ด้วยผลที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือแบบสอบถามนั่นเอง

Naturalistic Observation

การสังเกตในเรื่องของสภาพธรรมชาติ ซึ่งจะให้ในเรื่องของสภาพความเป็นจริงได้มากว่า ข้อเท็จจริงที่มากว่า เพราะว่าเป็นการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวติจริงของผู้ป่าย ผุ้ที่ถูกสักเกตจะต้องไม่รู้ว่าตัวเองโดนสังเกตอยู่ เพราะจะได้รู้ถึงฟฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้เวลาในการสังเกตนาน ถึงนานที่สุด

Clinical Method of Observation

การสังเกตด้วยวิธีการทางคลีนิคเป็นการศึกษาประวัติรายบุคคล (กรณีศึกษา) ซึ่งจะช่วยให้นักจิตวิทยาเข้าใจประวัติความเป็นมา พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู รวมไปถึงพื้นฐานของการ เกิดพฤติกรรม เพื่อใช้ประกอบการบำบัดรักษาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีการสังเกตดังกล่าวอาจเกิดผิดพลาดด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ผู้ศึกษาจึงต้องมีการวางแผนและได้รับการฝึกฝนอย่างดี โดยเฉพาะการสังเกตวิธีทางคลีนิค ที่ไม่สามารถกระทำซ้ำได้

View More

FROM OUR BLOG

จากบล็อกของเรา

โรคซึมเศร้า ภัยร้ายใกล้ตัวกว่าที่คิด

อารมณ์เศร้าถือว่าเป็นอารมณ์ปกติที่ใครก็สามารถมีได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่สิ่งที่น่าสนใจ และอันตรายก็คือ อาการเหล่านี้อาจจะมีความรุนแรงขึ้น จนกลายเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งปัจจุบันนี้โรคนี้เกิดขึ้นได้บ่อยมาก และมีจำนวนคนป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเนื่องมาจากว่าคนในปัจจุบันนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง อีกทั้งสภาพของสังคมในปัจจุบันก็ไม่ได้ดีเท่าไรนัก อัตราคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจึงมีมากขึ้นไปด้วย สาเหตุของโรคซึมเศร้า มาจากอาการซึมเศร้านั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียสิ่งที่ตนรัก ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของ หรือภาวะความเครียดจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นความกดดันของคนรอบข้าง เศรษฐกิจ ตกงาน เป็นต้น...

นักจิตวิทยากับความสำคัญที่หลายคนมองข้าม

การที่หลายคนมองข้ามความสำคัญในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นเป็นเพราะว่าคนคนนั้นไม่ได้มองเห็นถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นที่จะมีต่อตน เสมือนกับนักจิตวิทยา ที่หลายคนไม่ได้ให้ความสนใจกับด้านนี้มากนัก เพราะว่าไม่มีความรู้ว่าจริงๆ แล้วนั้น นักจิตวิทยาสามารถที่จะช่วยได้อะไรหลายๆ อย่าง รวมถึงตัวเรานั้นให้ดีขึ้นได้ หรือพูดง่ายๆ ว่ามองไม่เห็นประโยชน์ของนักจิตวิทยานั่นเอง และในบทความนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญของจิตวิทยากัน ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีประโยชน์กับตัวเราและสังคมของเราอย่างไรบ้าง แล้วถ้าหากว่าเราขาดในส่วนนี้ไปชีวิต หรือสังคมของเราจะแย่ลงหรือไม่ เผื่อว่าหลายๆ คนที่ได้อ่านจะหันมาให้ความสำคัญกับจิตวิทยามากขึ้น จิตวิทยาถือว่าเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่ง ที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้นความรู้ทางด้านนี้จึงสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับมนุษย์ได้ในหลายๆด้านดังนี้...

ทำความรู้จักกับ นักจิตวิทยาในประเทศไทย

นักจิตวิทยาในมุมมองของคนไทยนั้นมีความแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความคิด ภูมิฐานของแต่ละคน บางคนมีความเชื่อว่านักจิตวิทยาสามารถที่จะเข้าใจ หรืออ่านความคิดของคนป่วยได้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วนั้นนักจิตวิทยาอาจจะไม่ได้ทำได้ขนาดนั้น เพียงแต่ว่านักจิตวิทยามีความรู้ในด้านของการช่วยเหลือมนุษย์ในการจัดการปัญหาทางจิตใจ แล้วใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุข โดยส่วนใหญ่แล้วในสังคมของคนไทย จะมองว่าคนที่เรียนจบจิตวิทยามาเป็นนักจิตวิทยาหมด ซึ่งความจริงแล้วนั้นจิตวิทยามีหลายสาขามาก แต่ในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจนั่นก็คือจิตวิทยาคลินิก ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาด้านจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาคลินิก โดยหน้าที่ก็เป็นไปตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกัน ก็คือการประเมิน การวินิจฉัย รวมไปจนถึงการบำบัด ความผิดปกติต่างๆ ของจิตใจมนุษย์...

Browse more