OUR SERVICES

ภาษาทางจิตวิทยา

จิตวิทยาเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้และต้องให้ความสำคัญ ได้มาการบัญญัติศัพท์เพื่อให้ใช้ได้ในการศึกษาเหมือนกับศาสตร์อื่นๆ คำศัพท์บางส่วนประกอบด้วยคำศัพท์ที่คนทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์บางคำก็เป็นคำศัพท์ทางวิชาการที่คุ้นเคย ถึงแม้ศัพท์ (more…)

View More

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

หลักการก็เหมือนกับวิทยศาสตร์ทั่วไป วิธีการทางจิตวิทยาหลัก มี 2 องค์ประกอบ ขั้นการสังเกตองค์ประกอบหรือตัวแปรที่สำคัญ ๆอย่างมีระบบ และขั้นการรวบรวมและตีความข้อมูลที่ได้มา คือ ความพยายามที่จะกำจัดอิทธิพลของอคติหรือความลำเอียงของผู้สังเกต (more…)

View More

วิธีการทดลอง

ผู้สังเกตจะถูกเรียกว่าผู้ทดลองที่จะสร้างสภาวะหรือตัวแปรขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลกระทบต่อ ตัวแปรอื่น ๆ อาจเป็นการเปรียบเทียบตัวแปรระหว่างกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มหรือมากกว่านั้น แล้วรายงานผลการทดลอง หรือผลจากการรวบรวมและตีความ (more…)

View More

How to find a relationship

วิธีการหาความสัมพันธ์

Psychometric techniques

วิธีวัดทางจิตวิทยา ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาและแบบสอบถาม เพื่อวัด ความแตกต่างของลักษณะต่างๆของบุคคล หรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยทั่วไปแบบทดสอบที่ใช้ใน งานวิจัยด้านหาความสัมพันธ์สามารถทดสอบตัวแปรอิสระได้เป็นรายๆไป ดังนั้น วิธีวัดทางจิตวิทยานี้จึงแสดงให้เห็น ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ด้วยผลที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือแบบสอบถามนั่นเอง

Naturalistic Observation

การสังเกตในเรื่องของสภาพธรรมชาติ ซึ่งจะให้ในเรื่องของสภาพความเป็นจริงได้มากว่า ข้อเท็จจริงที่มากว่า เพราะว่าเป็นการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวติจริงของผู้ป่าย ผุ้ที่ถูกสักเกตจะต้องไม่รู้ว่าตัวเองโดนสังเกตอยู่ เพราะจะได้รู้ถึงฟฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้เวลาในการสังเกตนาน ถึงนานที่สุด

Clinical Method of Observation

การสังเกตด้วยวิธีการทางคลีนิคเป็นการศึกษาประวัติรายบุคคล (กรณีศึกษา) ซึ่งจะช่วยให้นักจิตวิทยาเข้าใจประวัติความเป็นมา พื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู รวมไปถึงพื้นฐานของการ เกิดพฤติกรรม เพื่อใช้ประกอบการบำบัดรักษาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม วิธีการสังเกตดังกล่าวอาจเกิดผิดพลาดด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ ผู้ศึกษาจึงต้องมีการวางแผนและได้รับการฝึกฝนอย่างดี โดยเฉพาะการสังเกตวิธีทางคลีนิค ที่ไม่สามารถกระทำซ้ำได้

View More

FROM OUR BLOG

จากบล็อกของเรา

หลักจิตวิทยาที่จะบอกถึงพฤติกรรมที่เราอาจทำไปโดยไม่รู้ตัว

การแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งมนุษย์ทุกคนได้แสดงออกในทุกๆวัน มีหลายๆพฤติกรรมที่คนเราทำไปแบบไม่รู้ตัว บางพฤติกรรมเป็นเครื่องแสดงออกถึงความคิดหรือความรู้สึกที่ปกปิดอยู่ภายใน วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า หลักจิตวิทยาที่จะบอกถึงพฤติกรรมที่เราอาจทำไปโดยไม่รู้ตัวมีอะไรบ้าง การกลอกตา ดวงตานอกจากจะเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้ว ยังเป็นอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งซึ่งสามารถจับสังเกตได้ง่ายที่สุด ยิ่งมีการสนทนากับอีกฝ่าย ดวงตาจะยิ่งเป็นจุดสังเกตได้ง่ายขึ้น วิธีสังเกตตามหลักจิตวิทยาของคู่สนทนาที่กลอกตาไปทางขวาของเขา คือ ไม่ว่าจะกรอกไปทางขวาบน , ขวาล่าง , ขวาธรรมดา แปลว่าคู่สนทนากำลังคิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมา หรือถ้าบทสนทนาในขณะนั้นกำลังพูดคุยถึงเรื่องในอดีต...

เทคนิคจิตวิทยาที่สามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้

หลายๆคนอาจคิดว่าจิตวิทยาเป็นเรื่องไกลตัว และเทคนิคนี้ต้องอาศัยจากผู้ร่ำเรียนมา ผู้มีประสบการณ์เท่านั้น แต่ความจริงแล้วมันยังมีหลักจิตวิทยาง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน และวิธีนั้นจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าค่ะ ล้วงคำถามแบบง่ายๆ ถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังยิงคำถามใส่อีกฝ่าย แต่อีกฝ่ายกลับน้อยหรือตอบไม่ถูกใจ คุณอย่าพึ่งแสดงท่าทางอารมณ์เสียหรือเดินหนี ให้หยุดและจ้องตาเขานิ่งๆ ประมาณ 4 – 5 วินาที จาก ความเงียบนี่เอง จะทำให้เขาค่อยๆ พูดคำตอบออกมามากขึ้น...

ทำความเข้าใจกับคำว่า “จิตวิทยา” กันให้มากขึ้นกว่าเดิม

แน่นอนว่าทุกคนต้องเคยได้ยินคำว่า จิตวิทยา กันมาบ้างแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงคำๆนี้อย่างเจาะลึกสักเท่าไหร่ รู้เพียงแต่ว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์เท่านั้น เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับจิตวิทยาให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ จิตวิทยาในภาษาอังกฤษเรียกว่า Psychology เป็นศาสตร์หนึ่งที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจอันเบื้องลึก ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการของจิตและความคิด รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ จากการใช้ศาสตร์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การรับรู้ , อารมณ์ , บุคลิกภาพ , พฤติกรรม...

Browse more